x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis Lazdynų baseino ir sporto klubo užimtumas: 12%
Šiuo metu yra laisvų vietų į nėščiųjų mankštą vandenyje. Kviečiame registruotis čia.
Šiuo metu yra laisvų vietų į vaikų mokymo plaukti grupes. Kviečiame registruotis čia.

Registracija į vaikų plaukimo treniruotes.

Informuojame, kad Vasario 24 d.

pas mus vyks Atviras Sostinės SC jaunimo – jaunių šuolių čempionatas.  

Vasario 24 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. 

Lankytojams bus palikti 4 plaukimo takeliai. 

Čempionato metu sukūrinė vonia NEVEIKS.

 

NVŠ

NVŠ krepšelis Lazdynų baseine

VšĮ Active Vilnius Lazdynų baseine akreditavo neformaliojo vaikų švietimo programą. Tėvelius/globėjus, norinčius gauti NVŠ finansavimą Lazdynų baseine, prašome susipažinti su žemiau pateikta informacija.

 • NVŠ - neformalusis vaikų švietimas.
 • NVŠ paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
 • NVŠ lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.
 • NVŠ finansavimas skiriamas teikėjams, akreditavusiems NVŠ programas bet kurioje Lietuvos savivaldybėje.
 • Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (I – XII klasių moksleiviai) ir turi Lazdynų baseine mokymo plaukti 2 k./sav. sutartį.
 • NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Pretenduodami į finansavimą įsitikinkite, kad neturite kitų NVŠ sutarčių kitose NVŠ teikimo vietose.
 • NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 20 Eur/mėn ir mažinama nuo esamos Lazdynų baseine mokymo plaukti (2k./sav.) kainos.
 • Norint gauti NVŠ krepšelį už einamąjį ir sekančius mėnesius, tėvai/globėjai iki kiekvieno mėnesio 15 dienos turi pasirašyti papildomą mokymo plaukti sutartį dėl neformaliojo vaikų švietimo su Lazdynų baseinu prisijungę prie asmeninės paskyros lazdynubaseinas.eu ir užpildę trūkstamus duomenis (pasirašius sutartį po 15 dienos finansavimas skiriamas nuo sekančio mėnesio). Sutartis bus sugeneruota automatiškai ir atsiųsta į Jūsų paskyroje nurodytą el. paštą. Gavus sutartį būtina ją pasirašyti elektroniniu/mobiliu parašu ir atsiųsti pdf formatu į nvs@activevilnius.lt, pavadinus failą sutarties numeriu, vaiko vardu ir pavarde, pvz. "NVSL-23-0001-vardenis-pavardenis.pdf".
 • Primename, norint nutraukti vaikų plaukimo paslaugų sutartį ir atsisakyti NVŠ krepšelio, tėvai/globėjai turi pateikti prašymą prieš mėnesį. Sutartis laikoma nutraukta po mėnesio nuo prašymo nutraukti sutartį gavimo dienos.
 • Būtina per mėnesį išlankyti ne mažiau nei 4 plaukimo užsiėmimus. Kitu atveju, 20 eurų NVŠ krepšelis neskiriamas.
 • NVŠ krepšelis skiriamas nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.
 • NVŠ krepšelio kompensacija bus taikoma nuo 2024 m. vasario mėnesio mažinant abonemento kainą už sausio ir vasario mėnesį t.y. 40 eurų. Nuo kovo mėnesio mokymo plaukti kaina bus mažinama 20 eurų ir taip iki birželio mėnesio.
 • Kilus papildomiems klausimams kreipkitės el. paštu nvs@activevilnius.lt.
Mokymo sutartį dėl neformaliojo vaikų švietimo gali užpildyti tik asmenys, turintys Lazdynų baseino lankytojo asmeninę paskyrą.
Jei jau turite savo asmeninę paskyrą ar esate anksčiau įsigiję mūsų paslaugų, prisijunkite.
Jei asmeninės paskyros dar neturite, užsiregistruokite ir suveskite visus privalomus duomenis.

MOKYMO SUTARTIS DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

2023 m. _____________mėn. ____d. Nr._____________

Vilnius

_____________________________________________________________ (toliau – Mokinys),          

(mokinio vardas, pavardė, asmens kodas)

atstovaujamas (-a)___________________________________________________________________________,          

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)[1]

veikdamas (-a) išimtinai vaiko interesais (toliau – NVŠ gavėjas), ir neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjas VšĮ Active Vilnius, į.k. 302682862, atstovaujamas (-a) Vytauto Janušaičio veikiančio įstatu pagrindu pagal jam suteiktą direktoriaus įgaliojimą Nr. I-20/02/2023-2 (toliau – NVŠ teikėjas), toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, o kiekvienas (-a) atskirai – Šalimi, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi ir Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 39.1 papunkčiu, sudaro šią Mokymo sutartį dėl neformaliojo vaikų švietimo (toliau – Sutartis).

I. Sutarties objektas

 1. Ugdymas pagal NVŠ teikėjo vykdomą NVŠ programą Mokymas plaukti I-IV klasių moksleiviams, programos kodas 120504384 (toliau – NVŠ programa) teikiamas nuo Sutarties pasirašymo dienos iki 2024 m birželio mėn. 30 d.

 II. Šalių įsipareigojimai

 1. NVŠ gavėjas įsipareigoja:

2.1. sumokėti ugdymo pagal NVŠ programą mėnesinį mokestį, nurodytą Sutarties III skyriuje;

2.2. punktualiai ir reguliariai lankyti pagal NVŠ programą vykdomus užsiėmimus;

2.3. bendradarbiauti su NVŠ teikėju, sprendžiant su NVŠ programos vykdymu susijusius klausimus;

2.4. laikytis NVŠ teikėjo nustatytos tvarkos ir negadinti materialaus turto, naudojamo užsiėmimų metu;

2.5. įstatymų nustatyta tvarka NVŠ teikėjui ar tretiesiems asmenims atlyginti žalą, padarytą Mokinio, užsiėmimų metu nesilaikiusio Sutarties 2.4 papunktyje nustatytų taisyklių;

2.6. informuoti NVŠ teikėją apie Mokinio sveikatos sutrikimus ugdymo pritaikymo tikslais;

2.7. laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimų ir rekomendacijų dėl NVŠ organizavimo būtinųjų sąlygų;

2.8. vienašališkai nutraukti Sutartį, jei nesutinka dalyvauti NVŠ programoje, kurios vykdymo būdas pasikeitė dėl karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų Mokinio sveikatai ir gyvybei valstybės ir (ar) savivaldybės lygiu;

2.9. nutraukti Sutartį, jei vaikas nelankys NVŠ programos;

 1. NVŠ teikėjas įsipareigoja:

3.1. užtikrinti kokybišką NVŠ programos vykdymą ir ją pabaigti baigiamaisiais pažangumo testais;

3.2. mažinti ugdymo pagal NVŠ programą mėnesinį mokestį valstybės biudžeto ar ES struktūrinių fondų lėšomis apmokamu NVŠ lėšų dydžiu vienam mokiniui (toliau – NVŠ krepšelis);

3.3. užtikrinti, kad NVŠ programa bus vykdoma saugiose, ugdymui pagal NVŠ programą pritaikytose aplinkose ir nekels grėsmės mokinių sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

3.4. užtikrinti, kad NVŠ programa būtų įgyvendinama, taikant tam būtiną įrangą ir priemones;

3.5. užtikrinti, kad NVŠ programa bus vykdoma Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkančių neformaliojo švietimo mokytojų;

3.6. tvarkyti Sutartyje pateiktus asmens duomenis, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, veiklos administravimo ir sutartinių įsipareigojimų, susijusių su NVŠ programos vykdymo ir finansavimo tikslais;

3.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos įregistruoti Mokinį Mokinių registre, o nutraukus Sutartį – per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo jį išregistruoti;

3.8. informuoti NVŠ gavėją, kad Mokinių registre nurodyta informacija apie Mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius bus naudojama tik ugdymo pritaikymo ir mokesčio už NVŠ programą dydžio mažinimo tikslais;

3.9. informuoti NVŠ gavėją apie NVŠ programos vykdymo būdo pakeitimą dėl valstybės ir (ar) savivaldybės lygmens  karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;

3.10. informuoti apie aktualius valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir rekomendacijas dėl NVŠ organizavimo būtinųjų sąlygų, dėl asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir jų laikytis;

3.11. nedelsiant informuoti NVŠ gavėją, jei jam neskirtos Sutarties 5 punkte numatytos valstybės biudžeto ar Europos Sąjugos investicinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos (toliau – ES fondų lėšos);

III. Mokestis už ugdymą pagal NVŠ programą ir atsiskaitymo tvarka

 1. Mokestis už Mokinio ugdymą pagal NVŠ programą vienam mėnesiui (toliau – Mokestis) yra 79 Eur. (septyniasdešimt devyni eurai 0 ct.).
 2. NVŠ krepšelio dydis, apmokamas iš valstybės biudžeto lėšų ir (arba) ES fondų lėšomis, sudaro 20 Eur. (dvidešimt eurų 0 ct).
 3. Sutarties 4 punkte nustatytas Mokestis yra mažinamas:

6.1. vienu NVŠ krepšelio dydžiu Mokiniui, išskyrus Mokinius, turinčius Mokinių registre nurodytų vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

6.2. dviem NVŠ krepšelio dydžiais Mokiniui, turinčiam Mokinių registre nurodytų vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

 1. NVŠ gavėjo mokamas Mokestis, pritaikius Sutarties 5 punkte nurodytą NVŠ krepšelio dydį pagal Sutarties 6 punkte nustatytas sąlygas, sudaro 59 Eur. (penkiasdešimt devyni eurai 0 ct.).
 2. NVŠ gavėjas moka visą Sutarties 4 punkte numatytą Mokestį nuo NVŠ gavėjo informavimo apie Sutarties 3.11 papunktyje nurodytas finansavimo sąlygas dienos.
 3. NVŠ gavėjas atsiskaito su NVŠ teikėju už einamąjį mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos.

 IV. Sutarties terminas, jos keitimo ir nutraukimo tvarka

 1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki NVŠ programos pabaigos, numatytos Sutarties 1 punkte, o sutartinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka.
 2. Sutarties nutraukimo pagrindai:

11.1. NVŠ gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs NVŠ teikėją jo nurodytu el. paštu prieš nvs@activevilnius.lt darbo dienų ir visiškai atsiskaitęs su NVŠ teikėju;

11.2. NVŠ teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei NVŠ gavėjas nevykdo įsipareigojimų ir (arba) 1 (vieną) mėnesį nelanko NVŠ programos, apie tai įspėjęs NVŠ gavėją jo nurodytu el. paštu prieš mėnesį;

11.3. abipusiu šalių sutarimu;

11.4. kai šalys nevykdo savo įsipareigojimų.

 1. Sutartis gali būti keičiama arba sustabdoma abipusiu šalių susitarimu. Sutartis gali būti sustabdoma ne ilgiau nei 1 (vienam) mėnesiui. Visi Sutarties pakeitimai, pakeičiantys ir (ar) papildantys Sutarties sąlygas, šalių įsipareigojimus pagal Sutartį, įforminami pasirašant susitarimus dėl Sutarties pakeitimo ir yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

 V. Baigiamosios nuostatos

 1. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, elektroninio pašto adresams, banko rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
 2. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Sutartis ir joje esantys asmens duomenys saugomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511 „Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir nurodyta teisės aktuose, vėliau jie sunaikinami.
 4. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos apraše vartojamas sąvokas.
 5. Švietimo santykiai prasideda nuo Mokinio pirmos ugdymosi pagal NVŠ programą dienos.
 6. Sutartis turi būti sudaroma iki pirmos ugdymosi pagal NVŠ programą dienos.
 7. Sutarties nuostata, prieštaraujanti Švietimo įstatymui ir kitiems įstatymams, negalioja.
 8. Sutartis registruoja NVŠ teikėjas.
 9. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
 10. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
 11. NVŠ gavėjo adresas ir kiti rekvizitai:

 

NVŠ gavėjas / Mokinys

Mokinio vardas, pavardė

 

Mokinio atstovo vardas, pavardė (jeigu taikoma)

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Pašto kodas

 

Telefonas

 

El. paštas

 


24. NVŠ teikėjo adresas ir kiti rekvizitai:

 

NVŠ teikėjas / atstovas

Juridinio asmens pavadinimas arba NVŠ teikėjo vardas, pavardė

VšĮ Active Vilnius

Juridinio asmens kodas (jei taikoma)

302682862

Adresas

S. Nėries g. 45A, Vilnius

Pašto kodas

LT-06305

Telefonas

+370 5 2030476

El. paštas

nvs@activevilnius.lt

Banko rekvizitai

AB SEB bankas; LT08704460008317898

Atstovo vardas, pavardė (jeigu taikoma)

Vytautas Janušaitis

 

NVŠ gavėjas

Mokinys arba mokinio atstovas

NVŠ teikėjas

NVŠ teikėjas arba jo atstovas

__________________________________

(vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė, kai sutartį pasirašo tėvas / globėjas arba mokinio vardas, pavardė, kai sutartį pasirašo mokinys nuo 14 m. )

VšĮ Active Vilnius, Lazdynų baseino vadovas Vytautas Janušaitis

(NVŠ teikėjo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė)

 

      ________________________

 

________________________

(parašas)

 

(parašas)

 

 

Jeigu sutartį pasirašė mokinys nuo 14 iki 18 metų:

Sutinku, kad mano sūnus / dukra / globotinis (-ė) dalyvautų NVŠ teikėjo vykdomoje NVŠ programoje ir pasirašytų Sutartį.

____________________________________

(vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė)

 

_____________________

(parašas)


[1]
Pildoma tuo atveju, kai vaikui nėra 18 metų, išskyrus atvejį, kai mokymo sutartį sudaro vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

[2] Pildoma tuo atveju, kai NVŠ teikėjas yra juridinis asmuo.

Perskaičiau ir SUTINKU