x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis Lazdynų baseino ir sporto klubo užimtumas: 0%
Šiuo metu yra laisvų vietų į suaugusiųjų mokymo plaukti grupes. Kviečiame registruotis čia.
Jau vyksta registracija į vaikų vasaros plaukimo pamokas. Kviečiame registruotis čia.
Šiuo metu yra laisvų vietų į nėščiųjų mankštą vandenyje. Kviečiame registruotis čia.


Informuojame, kad birželio 24 d. (pirmadienį) baseinas ir sporto klubas dirbs nuo 8 val. iki 21 val.

* grupinės treniruotės NEVYKS

* suaugusių mokymo plaukti treniruotės NEVYKS 

Gerb. kliente, dėl vyksiančio Europos jaunimo plaukimo čempionato, Lazdynų baseinas, įskaitant sporto salę, nuo birželio 28 d. iki liepos 7 d. (imtinai), bus uždarytas.

Registracija į šuolių į vandenį pamokas suaugusiesiems

Registracija į šuolių į vandenį pamokas suaugusiesiems

Metinis šuolių į vandenį pamokų abonementas suaugusiesiems*: 2 kartai per savaitę.
Šuolių į vandenį pamokų kaina - 89.00 € už mėn. (2 kartai per savaitę)

Registracijos metu mokama dalinė suma, proporcinga likusiųjų dienų skaičiui iki kito mėn. 1 dienos.

* - asmuo registracijos dieną turi būti ne jaunesnis nei 18 metų;
* - neatvykus į plaukimo pamoką, užsiėmimas į kitą dieną neperkeliamas;
* - šuolių į vandenį pamokos trukmė – 1 val. 15 min.  (30 min. šuolių salėje ir 45 min. šuolių į vandenį baseine);
* - maksimalus grupės dalyvių skaičius - 10 asm.;
* - viena 10 lankytojų grupė mokinsis pirmadienį ir trečiadienį, o kita 10 lankytojų grupė - mokinsis antradienį ir ketvirtadienį;
* - pasirašoma terminuota metinė šuolių į vandenį pamokų lankymo sutartis;

Pastaba: registracija į plaukimo pamokų laisvas vietas patvirtinama, kai Lazdynų baseinas gauna apmokėjimą. Eilė sudaroma pagal apmokėjimo gavimo laiką.

Priemonės reikalingos treniruotės metu
Šuolių į vandenį treniruotėms baseine reikalinga – plaukimo apranga, higienos reikmenys, rankšluostis bei šlepetės neslystančiu padu, šuolių salėje – lengva, judesių nevaržanti sportinė apranga ir sportinė avalynė.
Treniruotės salėje metu bus atliekami – akrobatiniai elementai ant batutų, pratimai lankstumui.
Treniruotės metu šuolių baseine bus mokinamasi – šuolių į vandenį technika (šuoliai ant galvos, suktukai ir kiti pratimai).

Treneris Rimantas Puronas
Rimantas yra aktyvus šuolių į vandenį bendruomenės narys. Treneris sukaupęs didžiulę patirtį dirbant tiek su vaikais, tiek su suaugusiais mėgėjais.

Šiuo metu naujų dalyvių registracija sustabdyta ir negalima.

PATVIRTINTA
Direktoriaus
2023 m. balandžio 20 d.
įsakymu Nr.  Nr. AV-20/04.2023
Dėl tipinių įstaigos naudojamų
sutarčių redakcijos patvirtinimo

PASLAUGŲ  SUTARTIS
Nr.
Data

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

 

Paslaugų teikėjas

Pavadinimas

VšĮ „Active Vilnius”

Įstaigos kodas

302682862

Paslaugų teikimo adresas

Erfurto g. 13, Vilnius (Lazdynų baseinas)

Paslaugų teikėjo interneto svetainė

lazdynubaseinas.eu

Tel. Nr.

+370 5 203 0475

El. p.

info@lazdynubaseinas.eu

Banko sąskaitos rekvizitai

A. s. Nr. LT84 3500 0100 1614 4850, ,,Paysera LT“ UAB, banko kodas 35000

Atstovas

Vytautas Janušaitis

Klientas

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Gyv. adresas

 

Tel. Nr.

 

El. p.

 

Banko sąskaitos Nr.

 

NARYSTĖS SĄLYGOS

Paslaugų teikimo plano pavadinimas

Suaugusių šuolių į vandenį grupinės treniruotės 2 kartai per savaitę

 

Priklausančios paslaugos

Grupinės šuolių į vandenį treniruotės

Narystės aktyvavimo diena

 

Narystės galiojimo terminas

1 metai

Kaina

 

Suteikiamos nuolaidos dydis

negalimas

Perrašymas kitam klientui

negalimas

Kliento sutikimas dėl E. sąskaitos naudojimo

Jeigu Kliento pasirinktas atsiskaitymo už Paslaugas būdas yra E. sąskaita, Klientas, pasirašydamas Sutartį, sutinka gauti E. sąskaitas interneto banke. Informuojame, kad siekiant įvykdyti šį pasirinkimą, Kliento aukščiau Specialiosiose sąlygose nurodyti asmens duomenys turės būti perduoti E. sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui.

 

Paslaugų teikėjo vardu:

Klientas:

 

____________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

____________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

BENDROSIOS SĄLYGOS

  1. SĄVOKOS

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

Bendrosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;

Klientas – reiškia asmenį, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su Paslaugų teikėju sudarytą Sutartį;

Narystės galiojimo terminas – reiškia visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, nurodytą Specialiose sąlygose;

Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas, kurias sudaro suaugusiųjų grupinės šuolių į vandenį treniruotės, kurios yra teikiamos konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje;

Paslaugų mokestis – reiškia Kliento mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui per kalendorinį mėnesį už suteiktas Paslaugas;

Paslaugų teikėjas – reiškia VŠĮ „Active Vilnius“, juridinio asmens kodas 302682862, buveinės adresas S. Nėries g. 45 A, Vilnius;

Specialiosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai;

Sutartis – reiškia šią Sutartį tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais;

Šalys – reiškia klientą ir Paslaugų teikėją kartu;

Taisyklės – reiškia Vidaus tvarkos taisykles, patalpintas Paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

1.2. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos kitos sąvokos turi Taisyklėse nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip.

  1. SUTARTIES DALYKAS

Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas pagal Kliento pasirinktą paslaugų planą, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

Esant neatitikimų tarp Sutartį sudarančių dokumentų, nustatoma tokia jų viršenybė: pirma, Specialiosios sąlygos, antra, Bendrosios sąlygos.

Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad:

prieš jam sudarant Sutartį Paslaugų teikėjas suteikė jam išsamią ir suprantamą informaciją apie teikiamų Paslaugų prigimtį, specifiką, teikimo sąlygas, kainą, teikimo terminus, išaiškino Klientui Šalių atsakomybę už netinkamą Sutarties vykdymą, suteikė kitą Kliento apsisprendimui sudaryti Sutartį reikalingą / reikšmingą informaciją;

tinkamai pats ar pasitelkdamas gydytojų pagalbą įvertino save sveikatos būklę, pastaroji yra tinkama Kliento pasirinktų Paslaugų gavimui, turi (jei tokie yra reikalingi) visus reikiamus sveikatos priežiūros įstaigų / gydytojų leidimus, suderinimus, sutikimus Kliento pasirinktoms paslaugoms, todėl nėra jokių su Kliento sveikata susijusių aplinkybių, dėl kurių Klientas negalėtų naudotis Paslaugomis.

Sutartis sudaroma elektroniniu būdu, prisijungus prie Paslaugų teikėjo savitarnos sistemos.

  1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

Paslaugas teikti kokybiškai visą narystės galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;

Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti tinkamą asmens duomenų, kuriuos pateikia Klientas, apsaugą.

Paslaugų teikėjas turi teisę:

Apriboti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Paslaugų teikėjo Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

Nustatyti minimalų naudojimosi paslaugomis laikotarpį;

Kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti duomenis apie laiku neatsiskaičiusį Klientą, kuris yra nesumokėjęs už 3 (trijų) mėnesių ir daugiau paslaugas.

Pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas.

Paslaugų teikėjas pasilieka teisę neįleisti jaunesnių nei 18 metų asmenų į grupinės šuolių į vandenį treniruotės pamokas suaugusiems.

Uždaryti Baseiną dėl atliekamų darbų, varžybų, treniruočių, šventinių dienų bei kitais nenumatytais atvejais. Tokiomis dienomis klientams paslaugos nebus suteikiamos, klientai apie tai bus iš anksto informuojami Paslaugų teikėjo interneto svetainėje. Už laikotarpį, kuriuo nebus galima naudotis Baseino paslaugomis, klientams nebus grąžinami pinigai, narystės trukmė nepratęsiama.

Klientas įsipareigoja:

Laikytis Sutarties ir Paslaugų teikėjo Taisyklėse nustatytų sąlygų;

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną, po to, kai Klientas atsiskaito už Paslaugas Sutarties 4.1 punkte nustatyta tvarka, įsigyti nario kortelę/ lustinę apyrankę už papildomą mokestį;

Atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

Naudotis Paslaugomis ne trumpiau nei minimalų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį (jeigu pasirinkus atitinkamą planą yra nustatytas minimalus paslaugos naudojimosi laikotarpis);

Pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus;

Esant įsiskolinimui, atlyginti Paslaugų teikėjui visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas;

Informuoti raštu Paslaugų teikėją apie savo duomenų, nurodytų šios Sutarties Specialiosiose sąlygose, pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas. Klientui neinformavus Paslaugų teikėjo apie savo kontaktinių duomenų, nurodytų šios Sutarties preambulės dalyje, pasikeitimą, yra laikoma, kad duomenys, pateikti šios Sutarties preambulėje, yra teisingi ir visa korespondencija, siunčiama nurodytais kontaktais, yra laikoma tinkamai įteikta praėjus Sutartyje nustatytam terminui;

Pasikonsultuoti su gydytoju ir pasitikrinti sveikatą dėl sveikatos būklės tinkamumo plaukioti baseine, kaitintis pirtyje. Sergant kai kuriomis širdies ir kraujagyslių ligomis, griaučių ir raumenų sistemos ligomis galima skendimo rizika, galvos svaigimas, raumenų spazmai, infarktas, dehidratacija, nudegimo rizika (pirtyje), turint alergiją chlorui galimos alerginės reakcijos;

Laikytis Taisyklių. Bėgiojant, avint netinkamą avalynę, nemokant plaukti galima rizika sveikatai: skendimas, minkštųjų audinių susimušimas, susitrenkimas, kaulų skilimas ar lūžis ir pan.;

Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);

Nesinaudoti baseinu, pirtimis esant šioms sveikatos būklėms: sergant infekcinėmis ligomis; sergant konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis; esant alergiškam baseino dezinfekcinėms medžiagoms (chlorui ir kt.); turint atviras žaizdas, kraujuojant; esant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų; esant sveikatos būklėms ar negalavimams, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui.

Šuolių į vandenį treniruotės vyksta šuolių salėje ir šuolių baseine. Atliekant pratimus salėje, avėti tinkamą avalynę ir sportinę aprangą. Šuolių salėje ir šuolių baseine būtina klausyti trenerio nurodymų ir savavališkai neatlikinėti pratimų be trenerio priežiūros.

Klientas turi teisę:

Naudotis teikiamomis paslaugomis pagal pasirinktą Paslaugų teikimo planą;

Stabdyti Narystės galiojimą ligos ar atostogų atveju. Narystė ligos ar atostogų atveju gali būti stabdoma ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų per 12 mėnesių laikotarpį, jas išskaidant taip – pirmuosius 6 mėnesius ne daugiau kaip 15 dienų ir kitus 6 mėnesius – ne daugiau kaip 15 dienų, stabdymo intervalas - ne mažiau kaip 7 kalendorinės dienos. Klientas apie narystės stabdymą ne vėliau kaip prieš 1 Paslaugų teikėjo darbo dieną turi informuoti Paslaugų teikėją. Pradinis narystės galiojimo terminas nėra pratęsiamas, o proporcingai perskaičiuojama viena kito mėnesio įmoka, sumažinant ją proporcingai tiek dienų, kiek buvo sustabdyta narystė.

  1. ATSISKAITYMO TVARKA

Už teikiamas paslaugas Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėju kiekvieną mėnesį už einamojo mėnesio paslaugas. Minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis – 1 mėnuo.

Pirmąjį mokėjimą už pasirinktas paslaugas, skaičiuojant imtinai nuo pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos (atitinkamai likusių mėnesio dienų skaičiui) Klientas sumoka Paslaugų teikėjui savitarnos Sistemoje, sudarydamas Sutartį.

Antrąją ir paskesnes sąskaitas už sekančio mėnesio paslaugas Paslaugų teikėjas išrašo ir pateikia kiekvieno einamojo mėnesio pirmą darbo dieną, kurias Klientas pilnai apmoka ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos prisijungus prie savo paskyros internetiniame puslapyje, arba per elektroninę bankininkystę pasidarius automatinį lėšų nuskaitymą, arba paslaugų teikimo vietoje grynais pinigais arba banko kortele, arba pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą, nurodytą šios Sutarties preambulėje, arba savitarnoje.

Kliento narystės kortelė yra blokuojama ir Klientas nėra įleidžiamas į Paslaugų teikimo vietą, jeigu Klientas neapmoka pateiktos sąskaitos per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Klientas turi teisę šią įmoką sumokėti grynaisiais pinigais ar banko kortele Paslaugų teikimo vietoje arba bankiniu pavedimu internetiniame puslapyje per savo paskyrą. Po apmokėtos sąskaitos už paslaugas Klientas gali naudotis Paslaugomis.

Jeigu paslaugos pradėtos teikti ne pirmą atitinkamo atsiskaitymo laikotarpio dieną, pirmo atsiskaitymo laikotarpio paslaugų mokestis už paslaugas sumažinamas proporcingai dienų, praėjusių nuo atsiskaitymo laikotarpio pradžios iki paslaugų teikimo pradžios, skaičiui. Paslaugų teikimo pradžios diena yra įskaitoma į ataskaitinį laikotarpį, už kurį turi būti mokama. Šios nuostatos netaikomos nutraukiant paslaugų teikimą ir (arba) pasibaigus Sutarčiai.

  1. ATSAKOMYBĖ

Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius. Šalys susitaria, kad nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo.

Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.

Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau padengiama skola už paslaugas (pradedant seniausia).

  1. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki Šalių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Narystės galiojimo terminas nurodytas Specialiosiose sąlygose.

Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį, Klientas turi teisę vienašališkai, be teismo ir nenurodant priežasčių, nutraukti Sutartį, įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Tokiu atveju, Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už gautas paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.

Klientas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Paslaugų teikėjas ne dėl Kliento kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų per abonemento galiojimo laikotarpį. Šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Kliento sumokėtus piniginius mokėjimus už laikotarpį, kurį Paslaugos Klientui nebuvo teikiamos.

Nutraukus Sutartį 6.2 ir 6.3 punktų pagrindu, kai Klientas yra sumokėjęs už paslaugas avansu, Klientui grąžinama kainos dalis už neišnaudotą Abonemento galiojimo laikotarpį.

Sutarties perrašymas kitam asmeniui negalimas.

Sutarties nutraukimas Kliento iniciatyva, nesant Paslaugų teikėjo kaltės: nutraukiant šuolių į vandenį pamokų suaugusiems paslaugų teikimo Sutartį, Sutartis laikoma nutraukta po mėnesio nuo prašymo nutraukti Sutartį gavimo dienos, o Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už gautas paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.

Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Klientui apie tai informuodamas raštu šiais atvejais:

Jeigu Klientas gadina Paslaugų teikėjo įrangą;

Jeigu Klientas laiku neatsiskaito su Paslaugų teikėju Sutartyje nustatyta tvarka;

Jeigu Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;

Jeigu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);

Jeigu Klientas nesilaiko kitų šios Sutarties sąlygų.

Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas:

Nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;

Pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas;

Vėluoja atsiskaityti už paslaugas ilgiau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Sutarties nutraukimas dėl Kliento kaltės, neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už jam suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.

  1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Kliento pateiktų duomenų valdytojas – Paslaugų teikėjas.

Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.

Paslaugų teikėjas šios Sutarties 3.2.3. punkte nurodytu tikslu tvarkys šiuos Kliento asmens duomenis:

Vardas, pavardė;

Gimimo data;

adresas;

paštas;

Telefono Nr.;

Banko sąskaitos Nr.

Kliento duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant suteikti paslaugas ir įvykdyti sutartį.

Kliento duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra sutartyje numatytas reikalavimas. Klientas privalo pateikti duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta sutartis. Nepateikus duomenų Paslaugų teikėjas negalės sudaryti šios Sutarties.

Paslaugų teikėjas perduos Kliento asmens duomenis savo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams, kurie padeda Paslaugų teikėjui vykdyti šią Sutartį. Daugiau informacijos Bendrosiose asmens duomenų apsaugos taisyklėse.

Kliento pateikti asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties sudarymo arba tiek, kiek reikalauja atskiri su socialinėmis paslaugomis susiję LR teisės aktai.

Klientas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:

Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;

Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

Turi teisę būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

Taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).

Klientas ir jo darbuotojai gali pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, be kita ko, kreipiantis į Paslaugų teikėją info@activevilnius.lt, arba registruotu paštu S. Nėries g. 45A, LT-06305 Vilnius.

Paslaugų teikėjas, įgyvendina ES Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento Nr. 2016/679 nuostatas ir duomenų apsaugos pareigas, remdamasis direktoriaus įsakymu patvirtintomis Bendrosiomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, kuriose skelbiama papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi Šalių pranešimai ir (ar) sąskaitos už paslaugas ar kita informacija turi būti pateikiami raštu arba kitomis informavimo priemonėmis ir yra laikomi tinkamai įteiktais pagal Sutarties preambulėje išdėstytus Sutarties šalių rekvizitus.

Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

Šalys nėra atsakingos už visišką ar dalinį sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, esant nepaprastosioms Force Majeure aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, jei šios aplinkybės turėjo tiesioginį poveikį šios Sutarties vykdymui.

Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force Majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet , kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku nepranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.

Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.

Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai, arba Specialiose sąlygose nurodytais kontaktais siunčiami registruotu paštu, arba elektroniniu paštu, arba Klientui trumpąja žinute. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:
 - kai jie buvo įteikti pasirašytinai - įteikimo dieną;
 - kai jie buvo išsiųsti registruotu paštu - 5 (penktą) dieną po išsiuntimo;
 - kai jie buvo išsiųsti elektroniniu paštu ar trumpąja žinute - kitą darbo dieną.

Perskaičiau ir SUTINKU